Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

System Efficiency Service

Povećanje rentabilnosti vašeg sistema pumpi zahvaljujući sveobuhvatnoj sistemskoj analizi

Pumpe koje nisu optimalno prilagođene postrojenju troše previše energije. SES System Efficiency Service kompanije KSB omogućava vam da to promenite.

Sistemska analiza koja vam donosi potpunu transparentnost kada je u pitanju vaše postrojenje

Ako želite da upravljate hidrauličkim sistemom sigurno i efikasno, morate znati i razumeti stvarno ponašanje vašeg sistema. Pomoću usluge System Efficiency Service kompanije KSB za pumpe i postrojenja, dobićete detaljan uvid u vaš sistem pumpi, nakon čega možete odgovarajućim prilagođavanjima optimizovati energetsku efikasnost svojih pumpi i postrojenja. Time ćete smanjiti energetske troškove i istovremeno smanjiti emisiju CO2.

SES System Efficiency Service funkcioniše ovako:

Pri merenju na licu mesta uređaj za evidentiranje podataka beleži procesne merne veličine i vrednosti vibracija radi utvrđivanja ponašanja vaših pumpi pri radu. Pomoću prenosivog sistema za merenje efektivne snage u razvodnom ormaru, moguće je odrediti trenutni stepen korisnog dejstva pumpe i proceniti odstupanja, npr. usled habanja. KSB na taj način snima stvarni spektar opterećenja vaših pumpi i poredi ih sa projektovanim stanjem. Cilj je da se identifikuju potencijalne uštede i detektuju uzroci oštećenja.

Optimalna ušteda energije na pumpama i postrojenjima

Nakon snimanja, a zatim analize u okviru usluge SES System Efficiency Service, imaćete detaljan pregled trenutne energetske efikasnosti vaših pumpi i postrojenja. Na osnovu toga, KSB će vam dati preporuke kako da povećate efikasnost. Na taj način, osiguraćete ne samo održivi rad vaših pumpi i armatura, već i značajno smanjiti troškove životnog ciklusa. Uz povećanje rentabilnosti i raspoloživosti ostvaruju se i energetski ciljevi u skladu sa ISO 50001. 

Sistemska analiza može se obaviti nezavisno od načina postavljanja (suvo/mokro) i proizvođača za sve pumpe s klasom snage od 30 kW naviše. Moguće je i obavljanje merenja u eksplozivnom području.

Illustration of the SES system analysis process in accordance with ISO 50001

SES analiza sistema u skladu sa ISO 50001

Naša ponuda

Sistemska analiza

 • Analiza energetske efikasnosti u skladu sa ISO 50001
 • Identifikacija uzroka oštećenja pomoću analize vibracija
 • Izveštaj o rezultatima i njihova prezentacija, uključujući i plan mera i analizu isplativosti
 • Provera primenjenih mera besplatnim dodatnim merenjem

Procesne veličine

 • Pritisak (EN ISO 9906)
 • Efektivna snaga
 • Frekvencija obrtanja
 • Temperatura medijuma i ležajeva
 • Količina protoka
 • Analogni signali (klijent) 0/4–20 mA

Vrednosti vibracija prema DIN ISO 10816

 • Brzina vibracija
 • Frekvencijski spektri
 • Analize sopstvenih frekvencija
 • Dijagnostika šuma kotrljajućih ležajeva

Pogodnosti za vas

 • Transparentni podaci o protoku i stepenu korisnog dejstva agregata
 • Kompetentni saveti iskusnih projektnih inženjera
 • Povećavanje isplativosti i raspoloživosti otkrivanjem potencijala za optimizaciju, odnosno uzroka oštećenja
 • Obezbeđivanje održivog rada pumpi i armatura
 • Stručna znanja proizvođača – od prilagođavanja radnog kola, preko mera naknadnog opremanja i regulacije broja obrtaja pa sve do novog projektovanja pumpi
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom
Pump repair

Popravka pumpi

KSB se stručno stara o pumpama svih proizvođača i po želji će ih uskladiti s najnovijim tehničkim standardima. To važi i za agregate s protiveksplozivnom zaštitom.

 • Za uređaje svih proizvođača
 • Servisiranje agregata