Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Atruna

Atbildība par saturu

Kā pakalpojumu sniedzējs mēs esam atbildīgi par savu saturu šajās lapās saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem atbilstoši TMG (Vācijas Telemediju likums) 7. panta 1. daļai. Šī vietne tika izveidota ar vislielāko rūpību. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par sniegtā satura pareizību, pilnīgumu un aktualitāti. Ir izslēgta jebkāda atbildība par zaudējumiem, kas tieši vai netieši radušies šīs vietnes izmantošanas dēļ, ja vien cēlonis nav iepriekšējs nodoms vai rupja nolaidība.

Atbildība par ārējām saitēm

Šajā tīmekļa lapā var būt ietvertas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm (tā dēvētās ārējās saites). Laikā, kad tika izveidotas ārējās saites, mums nebija informācijas par jebkādiem juridiskiem pārkāpumiem. Nepārtraukta trešo pušu satura uzraudzība nav paredzēta likumā, un tā arī nav saprātīga, ja nav konkrētu pierādījumu par likuma pārkāpumu. Ārējo saišu saturs neietilpst mūsu ietekmes sfērā.
Tāpēc mēs izslēdzam jebkādu garantiju attiecībā uz šādu saturu un it īpaši neatzīstam šo saturu par savu, kā arī skaidri norobežojamies no tā. Ja mums kļūs zināms par juridiskiem pārkāpumiem, mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izņemtu attiecīgo saturu no vietnes.

Autortiesības/blakustiesības

Uz saturu (it īpaši tekstiem, attēliem, fotogrāfijām), ko KSB publicējis šajā vietnē, attiecas Vācijas autortiesību un blakustiesību likumi. Jebkurai lietošanai vai izmantošanai, it īpaši pavairošanai, izplatīšanai un publiskošanai, ir nepieciešama mūsu iepriekšēja rakstiska piekrišana. Ja saturu veido citas personas, nevis mēs kā īpašnieki, tiek ievērotas trešo pušu autortiesības.