Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trách nhiệm pháp lý đối với nội dung

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của chính chúng tôi trên các trang này theo luật chung theo Mục 7, Đoạn 1 của Đạo luật Telemedia của Đức. Trang web này được tạo ra với sự chăm sóc tối đa. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính đúng đắn, đầy đủ và thời sự của nội dung được cung cấp. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web này đều bị loại trừ, trừ khi thiệt hại có thể được cho là do cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng.

Trách nhiệm pháp lý đối với liên kết bên ngoài

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba (được gọi là liên kết bên ngoài). Vào thời điểm các liên kết bên ngoài được tạo, chúng tôi không biết về bất kỳ vi phạm pháp luật nào. Việc theo dõi liên tục nội dung của bên thứ ba không được pháp luật quy định và cũng không hợp lý đối với chúng tôi nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật. Nội dung của các liên kết bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; do đó, chúng tôi loại trừ bất kỳ đảm bảo nào đối với nội dung đó, đặc biệt là chúng tôi không chấp nhận nội dung này như của riêng mình và rõ ràng là chúng tôi có khoảng cách với họ. Nếu chúng tôi thực sự nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để xóa nội dung có liên quan càng sớm càng tốt.

Bản quyền/bản quyền phụ trợ

Bản quyền của Đức và luật bản quyền phụ trợ áp dụng cho nội dung được KSB công bố trên trang web này (cụ thể là văn bản, hình ảnh, ảnh chụp). Bất kỳ việc sử dụng hoặc khai thác nào, cụ thể là sao chép, phân phối và cung cấp cho công chúng, cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Trừ khi chúng tôi với tư cách là nhà vận hành hệ thống cũng đóng vai trò là người tạo ra nội dung, bản quyền của các bên thứ ba sẽ được tuân theo.