การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา

ในฐานะผู้ให้บริการ เรามีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายทั่วไปสำหรับเนื้อหาที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์นี้ตามมาตรา 7 วรรค 1 ของกฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (German Telemedia Act - TMG) ซึ่งเราจัดทำเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นด้วยความเอาใจใส่สูงสุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของเนื้อหาที่ให้ไว้ได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการจงใจหรือความประมาทอย่างร้ายแรง

การรับผิดชอบสำหรับลิงก์ภายนอก

เว็บไซต์นี้สามารถรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (ลิงก์ภายนอก) ได้ ในขณะที่มีการเพิ่มลิงก์ภายนอก เราไม่ได้ตระหนักในเรื่องของการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบเนื้อหาภายนอกเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันควรหากไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เนื้อหาที่ประกอบอยู่ในลิงก์ภายนอกนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมและอำนาจโดยตรงของทางเรา
เราจึงไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ เราไม่ใช่เจ้าของเนื้อหาดังกล่าว และข้อมูลเหล่าเป็นเรื่องไกลตัวเราอย่างชัดเจน หากเราทราบถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย เราจะพยายามทุกวิถีทางในการลบเนื้อหาที่เป็นปัญหาโดยเร็วที่สุด

ลิขสิทธิ์และกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่เผยแพร่โดยเคเอสบีบนเว็บไซต์นี้ (โดยเฉพาะข้อความ ภาพประกอบ และภาพถ่าย) อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของเยอรมนีและกฎหมายลิขสิทธิ์เสริม การใช้งานหรือการแสวงหาประโยชน์อื่นใด โดยเฉพาะการทำซ้ำ การเผยแพร่ และการทำให้เนื้อหาเข้าถึงได้แบบสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา กฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับบุคคลที่สามเป็นสิ่งที่ทางเราเคารพและปฏิบัติตาม ในกรณีที่ทางเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้แต่งเนื้อหาเหล่านั้น