KSB tar från djupet: Europas djupaste pumpstation för avloppsvatten finns i S:t Petersburg

En renare Östersjö – det var den första tanken bakom miljonstadens projekt för rening av avloppsvatten. Idag säkerställer 19 modeller av typen Amarex KRT att upp till 98% av avloppsvattnet renas i ett avloppsreningsverk och inte ofiltrerat går ut i Östersjön.

Projektet: en pumpstation för S:t Petersburgs avloppsvatten

Miljonstaden S:t Petersburg med sina 5 miljoner invånare ligger direkt vid Östersjön vid mynningen av floden Neva. Syftet med det ambitiösa projektet var att endast sådant avloppsvatten skulle komma ut i Östersjön, som tidigare hade renats i ett reningsverk. På sätt skulle staden S:t Petersburg uppfylla standarderna från Hecom, en mellanstatlig kommission för Östersjöländerna – och utgöra ett effektivt bidrag till reningen av Östersjön.

Den önskade pumpstationen för avloppsvatten i S:t Petersburg var planerad som navet i ett 12 kilometer långt tunnelsystem, där de miljontals liter avloppsvatten som produceras ska transporteras till reningsverket för behandling.


Utmaningen: en komplett lösning för pumpning av avloppsvatten från stora djup

De speciella utmaningarna för projektet fanns på två mycket olika områden:

För det första på en rent teknisk nivå: Det krävdes att pumpstationen för avloppsvatten skulle utföras i en schaktkonstruktion, som kunde lyfta miljonstadens obehandlade avloppsvatten från ett djup på 92 meter – så att det via ett tunnelsystem kunde strömma till avloppsreningsverket.

Å andra sidan logistiken: Kunden valde lösningen "One-Stop-Shopping". Det innebär att KSB inte bara levererade dränkbara pumpar, drivenheter och frekvensomformare, utan även alla efterföljande tjänster som övervakning av avloppsvattenprojektet. Till och med hydrauliska planerings- och ingenjörstjänster var en del av det omfattande KSB-paketet, som krävande fysiska modelltester.

 Styrskåp för styrutrustning

Lösningen: avloppspumpar som klarar de högsta kraven

För reningen av avloppsvattnet i Sankt Petersburg används 19 stycken av den beprövade och robusta avloppsvattenpumpen Amarex RT – inklusive ställverk och frekvensomformare. KSB har anpassat avloppspumparnas hydraulik till de speciella kraven hos denna pumpstation. De torra, dränkbara motorerna levererar en effekt på 700 kW vardera. De pumpar avloppsvattnet från ett djup på 92 meter till ett tunnelsystem med naturlig lutning – från vilken det strömmar till reningsverket för behandling.

Med detta projekt för rening av avloppsvatten bidrar KSB väsentligt till att man – idag – permanent kan rena upp till 98 procent av avloppsvattnet från miljonstaden

Avloppsvattenprojektet utvecklades i nära samarbete mellan Ryssland och Finland. Finska staten engagerade sig från början och medverkande vid finansieringen. KSB utnyttjade också finsk kunnande när det gällde kopplings- och styrteknik. Pumpstationen för avloppsvatten blev klar och överlämnades 2013, det internationella året för vattensamarbete. Målet med 2013-års motto var att uppmärksamma vattenindustrins utmaningar och den ökande efterfrågan på den värdefulla resurs som är vatten. Dessutom ville de som driver anläggningen främja en mer medveten användning av vatten.

Huvudpumpar Amarex KRT K 400-710

Key Facts

  • Location: S:t Petersburg, Ryssland
  • Produkter: 19 dränkbara pumpar för avloppsvatten av typen Amarex KRT, 700 kW
  • År: 2013


Använda produkter

Amarex KRT

Amarex KRT

Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.