โครงการนักศึกษาฝึกงานที่เคเอสบี

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เคเอสบี ประเทศไทย ได้เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการบริหารการจัดการการขนส่ง และนักศึกษาอนุปริญญา สายวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาได้ร่วมฝึกงานเป็นเวลาสี่เดือน โดยได้ทำการฝึกงานในแผนกจัดซื้อ และแผนกคลังสินค้า และได้สำเร็จการฝึกงานอย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ โดย มร. เพเทอร์ ฟันดลิค กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 26 มกราคม และหวังเป็นอย่างยิ่ง ให้นักศึกษาฝึกงาน ประสบความสำเร็จในอนาคต

โครงการนักศึกษาฝึกงานที่เคเอสบี
โครงการนักศึกษาฝึกงานที่เคเอสบี
โครงการนักศึกษาฝึกงานที่เคเอสบี
โครงการนักศึกษาฝึกงานที่เคเอสบี

ข่าวสารทั้งหมด

Additional Information