การอบรม SAP B1 Key User ในกรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม เคเอสบีประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเกี่ยวกับ SAP B1 ให้กับผู้ใช้งานจากประเทศต่างๆ ในเอเซีย โดย Mr. Arjun Girish Vaishampayan ได้เป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยจัดขึ้น ณ สำนักงานของเคเอสบีในกรุงเทพฯและโรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมอบรม SAP B1 Training โซนเอซีย

ข่าวสารทั้งหมด

Additional Information