การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา

มาตรา 15 ใน พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550 เราเป็นผู้ให้บริการที่ปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปสำหรับเนื้อหาที่เรานำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ที่ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นด้วยการดูแลอย่างดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่สามารถรับผิดสำหรับข้อมูลที่นำเสนอในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือ ความทันต่อเหตุการณ์ ความรับผิดยังไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ นอกจากความเสียหายเกิดจากความตั้งใจหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การรับผิดชอบสำหรับลิ้งค์ภายนอก

เว็บไซต์นี้สามารถประกอบด้วยลิ้งค์ไปยังภายนอก หรือ ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ที่ปฏิบัติการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งในขณะเวลาที่ลิ้งค์ภายนอกนั้นได้ถูกเพิ่ม ทางเราไม่ได้ตระหนักในเรื่องของการฝ่าฝืนกฎหมาย และการตรวจสอบเนื้อหาภายนอกเป็นไปในระดับเบื้องต้นเพียงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ได้ใช้เหตุผลตามกฎหมายที่จะทำให้เชื่อว่ามีการละเมิดอยู่ในสถานที่นั้นหรือไม่ เนื้อหาที่ประกอบอยู่ในลิ้งค์ภายนอกนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมและอำนาจโดยตรงของทางเรา นั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่รับผิดชอบในเรื่องนั้น  นอกจากนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหาเหล่านั้น และข้อมูลเหล่านั้นอยู่ห่างไกลจากเราอย่างชัดเจน ถ้าการฝ่าฝืนกฏหมายพิสูจน์ว่าเกิดจากการรับรู้ของทางเรา เราจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อลบเนื้อหาในส่วนที่เป็นคำถามนั้นอยู่โดยทันทีเท่าที่จะทำได้

ลิขสิทธิ์และกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่ปรากฎต่อสาธารณะโดยเคเอสบีบนเว็บไซต์นี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความ ภาพประกอบ และ รูปภาพ) เป็นไปตามลิขสิทธิ์ของไทยและกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หากนำไปใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำไปสร้างซ้ำ การเผยแพร่ และ นำข้อมูลไปใช้ในที่สาธารณะ จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากทางเรา กฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับบุคคลที่สามเป็นสิ่งทีทางเราเคารพและสนับสนุนในกรณีที่ทางเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้แต่งเนื้อหาเหล่านั้น


Additional Information