Spoločenská zodpovednosť v KSB

KSB zastáva aktívnu angažovanosť v sociálnej zodpovednosti spoločnosti. Vo všetkých našich obchodných aktivitách sme vedení princípmi udržateľnosti a poctivosti v spôsoboch, akými zaobchádzame s ľuďmi a životným prostredím.

Takto KSB uplatňuje spoločenskú sociálnu zodpovednosť deň za dňom:

Global Compact
KSB je signatárom Global Compact OSN. Princípy definované OSN majú podporovať udržateľnosť a poctivosť v obchodnom prostredí.

Ochrana životného prostredia
KSB podporuje ciele Kjótskeho protokolu a prikladá veľký význam optimálnej energetickej účinnosti všetkých výrobkov a technológií. Okrem toho naše pracovné postupy a pracovné prostredie sú navrhnuté tak, aby pokiaľ možno vyžadovali len málo energie a malé množstvo surovín.

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov
Za účelom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť na pracovisku, definovala KSB svoje vlastné smernice EHS (Environmental Health and Safety) (bezpečnosť a hygiena životného prostredia), aby boli splnené národné a medzinárodné normy.

Sociálna angažovanosť
KSB sa snaží pomáhať pri riešení sociálnych problémov. Naše aktivity na tomto poli sú rôznorodé a siahajú od školských projektov cez podporu charitatívnych organizácií až po ochranu životného prostredia.


Additional Information