Spoľahlivé a efektívne čistenie odpadovej vody s produktami od KSB

KSB má perfektné riešenie pre každý stupeň procesu narábania s odpadovou vodou. KSB čerpadlá, armatúry a systémy zabezpečujú ekonomicky účinné a spoľahlivé zaobchádzanie s odpadovou vodou.

Kläranlage

 1. Primárne čistenie
 2. Sekundárne čistenie
 3. Terciálne čistenie
 4. Spracovanie kalu

Mechanische Reinigung pic

Mechanické čistenie odpadovej vody

Pri mechanickom čistení odpadovej vody sa separujú a odstraňujú  pevné látky z odpadovej vody.

Toto sa realizuje:

 • Sitá
 • Separátory piesku
 • Odlučovače oleja

Pre mechanické čistenie pri odfiltrovaní piesku KSB ponúka vyskúšané a osvedčené rotačné čerpadlá Amarex KRT, Amacan a Sewatec.

Tieto odstredivé čerpadlá sú schopné vysporiadať sa s každou požiadavkou na čerpanie.

 • Široká škála obehových kolies
 • Rozsiahly výber materiálov
 • Rôzne možnosti inštalácie

Primárne čistenie: Mechanické čistenie odpadovej vody

Biologische Reinigung pic Biologické čistenie

Na biologické čistenie odpadovej vody sa využívajú mikroorganizmy na rozloženie organických častí a dusíkových zložiek.

Technickými prostriedkami sa urýchľuje biologický samočistiaci proces. Tento prebieha cez: 

 • Primárne čistenie
 • Aktivačné kalové nádrže
 • Sekundárne čistenie

Použitie Amamix, Amaprop a Amaline pri čistení odpadovej vody

Pre biologické čistenie odpadovej vody KSB doporučuje:

 • Amamix ponorné miešadlo
 • Amaprop pomalobežné ponorné miešadlo (agitator)
 • Amacan ponorné čerpadlo vo výtlačnom potrubí
 • Amaline recirkulačné čerpadlo
 • Amarex KRT ponorné motorové čerpadlo
 • Sewatec čerpadlo pre suchú inštaláciu

Sekundárne čistenie: Biologické čistenie odpadovej vody

Weitergehende Behandlung Vyšší stupeň čistenia odpadovej vody

Vyšší stupeň čistenia odpadovej vody zahŕňa odstraňovanie chemických látok z vody ako dusíka a fosfátov špeciálnymi biologickými procesmi za pomoci chemických a filtračných procesov.

Špeciálne biologické procesy

V týchto procesoch sa využívajú flokulanty ako alumínium, železo, vápenné soli, ktoré vyzrážajú rozpustné látky z vody.

Pomocou flokulantov sa rozpustené látky vyzrážajú do separovateľnej formy tak, že môžu byť separované z vody sedimentovaním, flotáciou alebo filtráciou.

Vyšší stupeň čistenia obsahuje:

 • Flokulácia
 • Biologické odstraňovanie fosforu (bio-P)
 • Finálne čistenie

Ponorné miešadlá z produktových radov Amamix a Amaprop

Ponorné miešadlá od KSB ponúkajú vynikajúce riešenie pre vyšší stupeň úpravy odpadovej vody. Tieto riešenia zahŕňajú horizontálne ponorné miešadlá z produktových radov Amamix a Amaprop.

Schlamm pic Spracovanie kalu

Pevné látky odstránené v procese spracovania kalu sa zneškodňujú pomocou vyhnívania, kompostovania alebo pasterizácie a odstraňujú sa spekaním alebo spaľovaním.

Spracovanie kalu zahŕňa:

 • Homogenizáciu kalu (aby vzniklo médium, ktoré sa dá prepraviť)
 • Presun kalu
 • Odvodnenie kalu

Pri biologických procesoch spracovania odpadovej vody vznikajú rôzne typy kalu:

 • Primárny kal Kal zo sedimentačných nádrží
 • Sekundárny kal Kal z biologického spracovania odpadovej vody
 • Terciárny kal Kal z tretej fázy spracovania odpadovej vody
 • Zmiešaný kal Kombinácia vyššie uvedených typov kalu
 • Externý kal Kal dopravený do zariadenia na spracovanie odpadovej vody z iných zdrojov

Výhody spracovania splaškových kalov:

 • Stabilizácia riadeného rozkladu organických látok a zabránenie zápachu
 • Obmedzenie objemu a hmotnosti
 • Dezinfekcia na zneškodnenie choroboplodných zárodkov
 • Zlepšenie vlastností splaškového kalu na ďalšie použitie kalu alebo jeho likvidáciu

Pri spracovaní kalu sa používajú ponorné miešadlá Amamix od spoločnosti KSB. Používajú sa na spoľahlivú a efektívnu homogenizáciu kalu v nádržiach na spracovanie.

Additional Information
WW_segmentbroschuere

Download

We Chart a Responsible Course

Download3 MB