KSB – Váš partner pro aplikace CO2

Aby bylo možno dodržet ambiciózní cíle ochrany klimatu, potřebují průmyslové podniky a dodavatelé energie možnost izolovat, transportovat, bezpečně ukládat a znovu zpracovávat vznikající oxid uhličitý.

CO2

Perfektní výrobky, speciální poradenství.

KSB je díky dlouholetým zkušenostem ideálním partnerem pro bezpečnou a účinnou realizaci individuálních řešení pro všechny kroky procesu, pro všechny odlučovací metody, jakož i pro každý typ zařízení. Jako jedna z vedoucích společností na světovém trhu s čerpadly, armaturami a servisem je KSB perfektním partnerem pro všechny provozovatele, projektanty a dodavatele zařízení. Možné oblasti použití pro čerpadla a rmatury od KSB:

  • Okruhy chladicí vody (hořáky)
  • Okruhy chladicí vody (syntetický plyn)
  • Odsiřování spalin
  • Aplikace pro napájecí a čerstvou vodu
  • Úprava znečištěné vody
  • Čerpání rozpouštědel
  • Okruhy dálkového vytápění
  • Doprava zkapalněného plynu

KSB plní speciální požadavky na výrobky pro CO2-aplikace. Od projektování, přes výrobu až po montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy nabízí KSB nejvyšší kvalitu a nejlepší servis pro spolehlivý provoz..

Metoda Pre-Combustion.

Při metodě Pre-Combustion se oxid uhličitý před vlastním spalováním oddělí. Přitom se uhlí přemění ve zplynovači při vysokých teplotách a za vysokého tlaku na syntetický plyn, který se hlavně skládá z vodíku (H2) a oxidu uhelnatého (CO).

Elektrárna Heyden

Včetně získávání energie.

Shiftovou reakcí vzniká další vodík a oxid uhličitý, který lze vymývat. Vodík se spaluje v plynové turbíně a produkuje energii. Tento postup, nazývaný Integrated Gasification Combined Cycle se zkratkou IGCC (Integrovaný zplyňovací kombinovaný cyklus) se hodí zejména pro nová zařízenín.

Metoda Post-Combustion.

Metoda Post-Combustion je odlučovací proces, ve kterém se oxid uhličitý po spálení paliva separuje z proudu spalin. Jsou možné různé varianty – existují fyzikální a chemické prací postupy.

Vhodná pro dovybavení:

Spaliny se nejprve zbaví popílku, síry a oxidů dusíku a potom se ochladí. Následně se zavedou do pračky (absorbéru), ve které rozpouštědlo zachytí oxid uhličitý. Rozpouštědlo se přečerpá do desorbéru. Tam se oxid hličitý přívodem tepla vyloučí z rozpouštědla a je připraven pro další zpracování. Rozpouštědlo se může znovu vrátit do procesu.

Plynovod

Metoda Oxyfuel-Combustion.

Pojem Oxyfuel pochází z „Oxygen“ (kyslík) a „fuel“ (palivo). Jak už název napovídá, při této odlučovací metodě se uhlí nespaluje jako obvykle se vzduchem, ale s čistým kyslíkem. Vzduch se nejprve v zařízení pro rozklad vzduchu rozloží na kyslík a dusík. Spalování paliva s kyslíkem vede k vysoké koncentraci CO2 ve spalinách. Nakonec se ze spalin odstraní nečistoty, jako popílek, SO2 a SO3, a spaliny se ochladí. Kondenzací vody při nízkých teplotách se tak může separovat oxid uhličitý ve vysoce čistém stavu, stlačit, transportovat a ukládat nebo dále zpracovat.

Krok za krokem k Vašemu ideálnímu řešení: zkušebnaCO2KSB.

Se zkušebnou vyvíjí KSB řešení pro nejkrůznější požadavky na čerpání CO2. Uzavřený zkušební okruh z nerezové oceli může s jednostupňovým čerpadlem simulovatrůzné situace a získávat tak velmi cenné výsledky měření. Test CO2

Additional Information
CO2 applications en_original

Application brochure CO2 applications

KSB - Your partner

Application brochure CO2 applications5 MB