Zásady ochrany dát

Ukladanie prístupových dát

Vždy, keď užívateľ vstúpi na stránku webu KSB, alebo keď otvorí súbor, uložia sa tieto prístupové dáta automaticky v protokolovom súbore na našom serveri.

Každý dátový záznam o požiadavke pozostáva z nasledovných všeobecných informácii:

  • Pôvodný link (smerové spojenie), z ktorého požiadavka pochádza
  • Názov súboru
  • Dátum a čas požiadavky
  • Objem prenesených dát
  • Stav prístupu (prenesené súbory, nenájdené súbory, atď.)
  • Výsledok dopytu na typ webového prehliadača
  • IP adresa žiadateľa

Uložené dáta sa používajú výlučne pre štatistické účely a nie sú k dispozícii, alebo nie sú zdieľané s tretími osobami, ako pre komerčné, tak aj pre nekomerčné účely.

Zbieranie osobných informácií

Osobné informácie sa zbierajú len, ak ich sám poskytnete užívateľovi, napr. v priebehu registrácie, pri vyplňovaní formulárov, alebo pri objednávaní informačných materiálov. KSB tieto informácie používá k odpovediam na dopyty, alebo požiadavky a pri poskytovaní informácií uživateľom o výrobkoch spoločnosti, servise, alebo ponukách všeobecne. Osobné informácie nie sú prístupné tretím stranám, alebo s nimi zdieľané, a to ako pre komerčné, tak aj pre nekomerčné účely.

Užívatelia majú právo na vyžiadanie dostať zdarma informácie o uložených osobných údajoch o nich. Tiež sú zo zákona oprávnení svoje  osobné údaje nechať korigovať, zablokovať, alebo vymazať.

Bezpečnosť

KSB používa vhodné bezpečnostné metódy a postupy podľa aktuálneho stavu techniky, na ochranu dát a informácií, pochádzajúcich z úmyselných, alebo neúmyselných manipulácii, straty, poškodení alebo neoprávneného prístupu. Keď sa osobné informácie zhromažďujú a spracovávajú, sú tieto informácie pre dátový prenos zakódované.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú odosielané do Vášho počítača z internetu spoločne s dátami, alebo informáciami, ktoré ste si aktuálne vyžiadali. Dáta súborov cookies sú uložené vo Vašom počítači tak, aby mohli byť neskôr znovu oživené.

Používame cookies v niektorých oblastiach. Cookies môžu byť tiež použité na spojovaných stránkach, bez toho aby sme Vás dopredu špeciálne informovali.

V niektorých prípadoch vrátane, ale bez obmedzenia na postup prihlásenia, sa vyžadujú relácie cookies, ktoré používame pre účely prívetivosti pre užívateľa.

Prihlasovacie informácie priradené Vám (meno užívateľa, práva užívateľa a platnosť relácie) sa tiež ukladajú ako cookie pre účely kontroly prístupu. Môžete to považovať za druh dodatočných prihlasovacích informácií. Na miesto opätovného požadovania Vašich prihlasovacích informácií si server prečíta cookie (ak je k dispozícii) a akceptuje ich ako preukázanie Vašej identity.

Platnosť

Platnosť cookies je obmedzená výlučne na Vašu návštevu nášho portálu. Ak zatvoríte Váš prehliadač, cookies sa automaticky vymažú, avšak len vtedy, ak ste konfigurovali Váš prehliadač podľa Vášho osobného nastavenia. Vaše osobné informácie nie sú v cookies uložené.

Väčšina prehliadačov je konfigurovaná tak, aby cookies akceptovali automaticky. Môžete však odmietnuť všeobecné akceptovanie cookies, alebo konfigurovať Váš prehliadač tak, aby ste dostali oznámenie, hneď keď sa cookie vytvorí.

Spojenie na iné webové stránky

Naše online ponuky obsahujú linky (spojenia) na iné webové stránky. Nemáme kontrolu nad tým či operátori iných webových stránok dodržujú príslušné zásady ochrany dát a pravidlá ich ochrany.

Ako poskytovateľ vlastného obsahu je KSB právne zodpovedná za tento obsah. Musí sa však rozlišovať medzi spojením na obsah od iných poskytovateľov a medzi obsahom poskytovaným od KSB. KSB nezodpovedá za a nevlastní externý obsah, ktorý je poskytovaný vo forme spojenia a ktorý je výslovne identifikovaný ako taký. Poskytovateľ spojovaného webu je výhradne zodpovedný za nelegálny, nesprávny, alebo nekompletný obsah a tiež za škody spôsobené používaním, alebo zneužitím poskytovaných informácií. Editor zodpovedá len za spojenie tretích strán, ak si je editor pozitívne vedomý takých spojení, vrátane nelegálneho obsahu, alebo ktorý môže byť predmetom trestného stíhania, a pokiaľ je technicky možné a rozumné môže zabrániť ich použitiu.

Additional Information