Izjava o omejitvi odgovornosti

Odgovornost za vsebino

V skladu s splošnimi pravili o odškodninski odgovornosti iz Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB1) (v nadaljevanju: OZ) je družba KSB odgovorna za vsebine, ki jih ponuja na tej spletni strani, ki je bila sicer karseda skrbno oblikovana. Ne glede na to KSB ne prevzema odgovornosti za pravilnost, popolnost in aktualnost podanih informacij in ni odgovorna za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo te spletne strani ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani, razen če bi omenjena škoda nastala kot posledica namere, naklepa ali hude malomarnosti.

Odgovornost za zunanje povezave

Ta spletna stran lahko vsebuje zunanje povezave ali povezave na spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe. V času, ko so bile zunanje povezave dodane, nismo zaznali nikakršnih kršitev pravic, redno preverjanje zunanjih vsebin, da bi tako kršitev dokazali brez predhodno upravičene domneve, da se je taka kršitev res zgodila, pa ni niti zakonsko obvezno niti smiselno. Vsebina, vezana na zunanje povezave, je izven našega neposrednega nadzora in vpliva, zaradi česar zanjo ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Poleg tega pa taka vsebina ni v naši lasti zato se izrecno distanciramo od informacij, podanih na zunanjih povezavah. V primeru, da smo seznanjeni s kršitvijo, bomo storili vse, kar je v naši moči, da se omenjena vsebina čim prej odstrani.

 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah

Vsebine, ki jih družba KSB objavlja na tej spletni strani (posebno tekste, ilustracije, fotografije in blagovne znamke), ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15) (v nadaljevanju: ZASP) in Zakon o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 100/13) (v nadaljevanju: ZIL-1). Kakršnakoli druga raba ali koriščenje, še posebej razmnoževanje, razširjanje ali javno objavljanje vsebin, je možno le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe. V primerih, kjer družba KSB ni lastnik ali avtor vsebin, veljajo avtorske pravice tretjih oseb.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletni strani, so last družbe KSB ali povezanih družb ali tretjih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja družbe KSB ali povezanih družb ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov. 

Registrirane blagovne oziroma storitvene znamke družbe KSB in povezanih družb so: lopute AMRI, Membranski ventili SISTO, regulacijski ventili MIL, črpalke in sistemi za protipožarno zaščito ITUR, črpalke, krmilne omarice in zasilni generatorji KAGEMA.

Additional Information