Nästa generation avloppspumpar

Den nya generationen avloppspumpar: i kombination med igensättningsfria pumphjul och högeffektiva KSB motorer, erbjuder pumpserierna Amarex KRT och Sewatec ännu bättre total verkningsgrad.

Amarex KRT och Sewatec avloppspumpar Amarex KRT och Sewatec avloppspumpar

Tillförlitliga och effektiva: nya igensättningsfria pumphjul

F-max pumphjul F-max pumphjul

Maximal effektivitet, minimal igensättningsrisk. Tack vare det asymmetriska skovelarrangemanget erbjuder friströmspumphjulet F-max stort och fritt genomsläpp, vilket tillåter fasta partiklar av olika storlekar att passera utan svårigheter. Den något konvexa navprofilen i mitten av pumphjulet hindrar dessutom effektivt all risk för igensättning av långa fibermaterial såsom våtservetter..

Energieffektiva motorer för optimal verkningsgrad

Kombinationen KSB avloppspumpar tillsammans med högeffektiva motorer möjliggör avsevärda energibesparingar.
Energieffektiva motorer, tillgängliga med eller utan explosionsskydd, har installerats i många pumpstationer.
De torruppställda pumparna i Sewatec-pumpserien är utrustade med frekvensstyrda och magnetfria SuPremE® IE4 *-motorer - som redan i dag överstiger ERP-kraven för 2017.
Det effektiva aggregatet, bestående av pump och motor, lovar maximala besparingar från låg energi- och underhållskostnader, optimal driftsäkerhet och bibehållen prestanda.

Kundanpassade pumpar för varje behov

Förutom specialanpassade pumphjul och energieffektiva motorer, erbjuder KSB ett brett utbud av installationsalternativ samt ett stort urval av material. Den bästa lösningen är tillgänglig för varje applikation - för optimal effektivitet och driftsäkerhet.

  1. Pumphjul
  2. Motorer
  3. Installationsalternativ
  4. Material

Tillförlitlig. Effektiv. Nyhet: optimala pumphjul för alla applikationer

För vattenapplikationer spelar pumphjulet en nyckelroll: design, geometri och fri passage för ett optimalt valt pumphjul säkerställer minimal risk för igensättning och maximal energieffektivitet. Olika pumphjulstyper kan användas beroende på respektive behov.

PumphjulMed sitt breda utbud av pumphjul, erbjuder KSB specialiserade teknologier för varje typ av applikation för avloppsvattentransport.

Pumphjul

Maximal verkningsgrad med högeffektiva motorer

Kombinationen av högeffektiva motorer med igensättningsfria pumphjul möjliggör för dessa avloppspumpar att uppnå en mycket hög total verkningsgrad.

Amarex KRT i kombination med högeffektiva dränkbara motorer

Amarex KRT  De dränkta motorerna i pumpserien Amarex KRT uppfyller kraven i IE3 *-direktivet. KSB:s dränkbara pumpar finns tillgängliga som standard upp till effekt 850 kW. Motorerna är mekaniskt och elektriskt anpassade till de specifika kraven för avloppsvattentransport. Optimerade rotorer tillverkade i aluminium bidrar till att minska magnetiska förluster, vilket ger betydligt lägre driftstemperaturer. Produktens låga energiförbrukning och långa livslängd kan därför garanteras. Dessutom sänks energiförbrukningen avsevärt genom optimerade lindningar. Pumparnas totala energibehov kan avsevärt minskas beroende på driftdata.

* Standarden IEC 60034-30 är inte bindande för dränkbara motorer. Effektivitetsvinster beräknas / bestäms enligt den mätmetod som anges i IEC 60034-2. Märkningen används för dränkta motorer som uppnår effektivitetsnivåer liknande dem för standardiserade motorer enligt IEC 60034-30 standarden.

Sewatec avloppspumpar i kombination med energieffektiva KSB SuPremE®-motorer

Sewatec avloppspump med energieffektiv KSB SupremE®-motor

Driftskostnaderna för en torruppställd Sewatec avloppspump kan minskas avsevärt genom att kombinera den med högeffektiv KSB SuPremE®-motor. Den frekvensstyrda, magnetfria motorn som redan uppnår ERP kraven för 2017 och uppfyller effektivitetsnivå IE4 i linje med ICE / CD 60034-30.
Från och med nu, finns tre nya funktioner tillgängliga speciellt utformade för att förhindra igensättning av PumpDrive systemet: igångkörning vid maximal hastighet, flödeshastighetövervakning samt en självrengöringsfunktion.

Oavsett våt eller torr installation: vi har den rätta lösningen för ditt system

KSB erbjuder rätt installationsalterntiv för varje system.

Dränkbar pump Amarex KRT - Installationsalternativ

Amarex KRT installationsalternativ


Avloppspump Sewatec - Installationsalternativ

Sewatec installationsvarianter


Våt installation

Dränkbara pumpar används till pumpstationer vilka kräver våtinstallerade pumpar och de är installerade direkt i pumpgropen. Inget separat maskinrum behövs. Som ett resultat är planerings- och investeringskostnaderna för pumpstationen motsvarande låg. För våt installation, behövs en gejdervajer eller gejderrör för att sänka den dränkbara pumpen i sitt slutliga läge och lyfta ur den igen vid behov. Övervakningssensorer är monterade som standard på den dränkbara motorn för att förhindra eventuellt vatten eller fukt tränger in i motorn.

Installation i maskinrum

Vid torra installationer är pumparna installerade i det torra området i maskinrummet och är direkt tillgängliga. Underhållsarbete utförs på ett mer hygieniskt sätt än vid våt installation, eftersom endast insidan av pumparna kommer i kontakt med det hanterade mediet. Dessutom kan pumpen förses med sensorer för pumpövervakning och planering av underhållsarbete. Kombinerat med IE4-elmotorer och drift på frekvensomformare, kan en mycket effektiv driftsnivå uppnås.

Lång livslängd och hög driftsäkerhet med rätt material för varje applikation

KSB:s materiallaboratorium utvecklar och förbättrar kontinuerligt speciellt slitstarka material. Dessa är extremt motståndskraftiga mot aggressivt avloppsvatten. I dessa material har vår gjuteripersonal i många decennier producerat mycket hållbara komponenter som tål svåra förhållanden, vilket ger en viktig grund för att på lång sikt minimera kostnaderna för avloppshantering.
Material såsom gjutjärn, rostfritt stål (duplexstål) och särskilt slitstarkt vitt gjutjärn används i KSB:s avloppspumpar för optimalt skydd, även från industriellt avloppsvatten, för att säkerställa problemfri drift.

Läs mer om de material som används i våra avloppsvattenpumpar

Additional Information

Broschyr

Amarex KRT – med nästa generations pumphjul

Amarex KRT

2-page product description

Sewatec/Sewabloc – waste water pumps with next generation impellers

Sewatec