PumpMeter – veća vidljivost povećanog iskorišćenja energije

Montiran na pumpu kao standardna opcija, PumpMeter meri sve glavne radne podatke i vizuelno ih prikazuje preko lako razumljivog displeja. Ovo omogućava korisniku pumpe da jednim pogledom vidi da li njegova pumpa radi na efikasan i štedljiv način.

Pumpa i PumpMeter

Sledeći podaci se mogu proveriti na jasno strukturiranom displeju:

  • Sve bitne merene promenljive
  • Svi bitni radni podaci pumpe
  • Radna tačka
  • Profil opterećenja

PumpMeter_Table_img

Displej PumpMeter-a

Interpretacija trenutne radne tačke

Vrlo nizak protok , moguće i jednak nuli.

Neophodno je preduzeti mere ako je pumpa stalno pogonjena u ovoj oblasti.

Nizak protok.*

Neophodno je optimizovanje na duži period.

Optimalna radna tačka.

Pumpa radi u radnoj tački sa najvećim stepenom iskorišćenja.

Prekomerno veliki protok, moguće iznad maksimuma.

Neophodno je preduzeti mere ako je pumpa stalno pogonjena u ovoj oblasti.

* U zavisnosti od tipa karakteristične krive, ne pravi se razlika između prve dve četvrtine krive, tj. tokom radnih uslova niskog protoka, i odgovarajući segmenti krive pumpe se prikazuju u isto vreme.

Funkcije koje pomažu da se poveća energetska efikasnost:

  • Ikonica energetske efikasnosti (EFF) pruža informacije o eventualnim uštedama energije 24 sata.
  • PumpDrive sistem za promenljivu brzinu obrtanja može se lako naknadno montirati, pošto PumpMeter obezbeđuje sve potrebne vrednosti parametra.

Prednosti KSB-ove nadzorne jedinice PumpMeter

  • Montiran na pumpu kao standardna opcija, PumpMeter pojednostavljuje proceduru puštanja pumpe i naknadno montiranog PumpDrive-a u pogon.
  • Priključak PumpMeter-a na sistem za upravljanje procesom korišćenjem standardizovanih interfejsova dozvoljava centralizovan pristup važnim podacima.
  • PumpMeter ima povoljniju cenu od konvencionalnih mernih instrumenata.
Additional Information
FluidFuture_Link_en_marginalLsTn

Fluid Future® - Energetska efikasnost

Energija: mi trošimo sve naše da bismo sačuvali puno vašeg. FluidFuture® analizira sistem i utvrđuje potencijal za uštede – za veću energetsku efikasnost i manje troškove. Više informacija o FluidFuture®

Više informacija o Fluid Future projektu