KSB – Vaš partner za primene sa CO2

Ako industrijske kompanije i snabdevači električnom energijom žele da ostvare svoje ambiciozne ciljeve zaštite klime, oni će morati da pronađu način da izoluju, transportuju i bezbedno uskladište ili prerade ugljen dioksid koji proizvode.

CO2

Savršeni proizvodi, specijalni konsalting

Sa dugogodišnjim iskustvom KSB je vaš idealan partner za pouzdano i efikasno pronalaženje i sprovođenje pojedinačnih rešenja za sve delove procesa, za sve metode separacije & hvatanja CO2 i za sve vrste postrojenja. Kao globalni lider na tržištu pumpi, armatura i usluga, KSB je takođe i savršen partner za sve operatere, konsultante i izvođače radova. Moguće primene za KSB-ove pumpe i armature:

  • Kružni tokovi rashladne vode (gorionik)
  • Kružni tokovi rashladne vode (singas - sintezni gas)
  • Čišćenje dimnog gasa
  • Primene za napojnu vodu i svežu vodu
  • Tretman crne otpadne vode
  • Rukovanje i transport rastvarača
  • Kružni tokovi daljinskog grejanja
  • Transport tečnog gasa

KSB ispunjava sve zahteve postavljene pred naše proizvode u primenama sa CO2, svaki korak na putu od planiranja do proizvodnje, sve do instaliranja, puštanja u pogon, održavanja i popravke.  

 Animacija

Metoda hvatanja CO2 pre sagorevanja

U ovom postupku ugljen dioksid se hvata pre sagorevanja. Ovo podrazumeva izlaganje uglja visokim temperaturama i visokom pritisku u gasifikatoru, gde se pretvara u singas tj. sintezni gas čiji su glavni sastojci vodonik (H2) i ugljen monoksid (CO).                                                                                                                 

Elektrana Niederaußem

Rekuperacija energije je uključena

U reakciji koja zatim sledi, CO se konvertuje u vodonik i ugljen dioksid koji se može izdvojiti. Vodonik služi kao gorivo za proizvodnju energije u gasnoj turbini.  Poznat kao "kombinovani ciklus sa integrisanom gasifikacijom" ili "integrisana gasifikacija u kombinovanom ciklusu rada" (IGCC - Integrated Gasification Combined Cycle), ovaj proces je najpogodniji za nova postrojenja.  

Metoda hvatanja CO2 posle sagorevanja

Ovo je metoda separacije ugljen dioksida od dimnog gasa iz procesa sagorevanja. Nekoliko različitih varijanti je dostupno, i postoje fizički kao i hemijski postupci za prečišćavanje dimnog gasa.

Laka naknadna ugradnja

Prvo se dimni gas oslobađa od svog pepela, sumpora i oksida azota i ohladi. Zatim se usmerava kroz prečišćivač (apsorber), gde rastvarač hvata ugljen dioksid. Rastvarač opterećen sa CO2 se zatim pumpa kroz desorber, gde se dovodi toplota radi izdvajanja ugljen dioksida iz rastvarača i pripreme za dalju obradu. Rastvarač se može vratiti u proces.  

Kraftwerk Niederaußem

Metoda hvatanja CO2 sagorevanjem uglja sa kiseonikom (Oxyfuel metoda)

Termin oxyfuel proizilazi, naravno, od "oxygen" i "fuel" - engleskih naziva za kiseonik i gorivo. Kao što samo ime kaže, ova metoda hvatanja CO2 zasniva se na tome da se ugalj sagoreva sa kiseonikom umesto uobičajenog vazduha. Prvi korak je, dakle, razlaganje vazduha za sagorevanje na kiseonik i azot. Gorivo sagorelo sa kiseonikom daje veću koncentraciju CO2 u dimnom gasu. Zatim se pepeo, SO2, SO3 i druge nečistoće uklanjaju iz dimnog gasa, a gas hladi do tako niske temperature da se njegov sadržaj vode kondenzuje, ostavljajući za sobom veoma čist ugljen dioksid koji se može uhvatiti, komprimovati, transportovati i skladištiti ili dalje prerađivati.  

Na putu ka vašem idealnom rešenju – korak po korak: KSB-ova CO2 ispitna stanica

KSB-ova CO2 ispitna stanica proizvela je rešenja za širok spektar zahteva za pumpanje u primenama sa CO2. Zatvorena ispitna petlja od nerđajućeg čelika može simulirati bilo koji broj različitih situacija sa jednostepenom centrifugalnom pumpom i prikupiti vredne rezultate testiranja u tom procesu.

CO2 test facility

Additional Information
CO2 applications en_original

Brošura: CO2 aplikacije

KSB - vaš partner

Brošura: CO2 aplikacije5 MB