Niezawodne i wydajne oczyszczanie ścieków z użyciem wyrobów KSB

KSB dysponuje doskonałymi rozwiązaniami w zakresie każdego etapu procesu oczyszczania ścieków komunalnych. Pompy, armatura i systemy KSB gwarantują efektywne ekonomicznie i niezawodne oczyszczanie ścieków.   

Oczyszczalnia ścieków

 1. Oczyszczanie wstępne
 2. Oczyszczanie drugiego stopnia
 3. Oczyszczanie trzeciego stopnia
 4. Przeróbka osadów

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Mechaniczne oczyszczanie ścieków oddziela i usuwa zawiesiny stałe ze ścieków.
Mechanische Reinigung pic
Proces przebiega przy użyciu:

 • krat
 • piaskowników
 • separatorów tłuszczu
 • seperatorów piasku

KSB oferuje swoje wypróbowane i sprawdzone pompy odśrodkowe typu Amarex KRT, Amacan i Sewatec do mechanicznego oczyszczania ścieków.

Te pompy odśrodkowe dają sobie również radę z każdym zadaniem w zakresie tłoczenia, dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych wirników, bogatemu asortymentowi materiałów oraz różnym opcjom instalacji.

Oczyszczanie biologiczne

W procesie biologicznego oczyszczania ścieków mikroorganizmy rozpuszczają substancje organiczne i powodują rozpad związków organicznych.
Biologische Reinigung pic

Te biologiczne procesy samooczyszczania wzmacniane są procesami technicznymi. Zachodzą one w:

 • osadniku wstępnym
 • zbiornikach osadu aktywnego
 • osadniku wtórnym

Oczyszczanie ścieków przy użyciu Amamix, Amaprop i Amaline
Dla procesu biologicznego oczyszczania ścieków KSB poleca:

 • Mieszadło zatapialne Amamix
 • Wolnoobrotowe mieszadło zatapialne Amaprop 
 • Zatapialną pompę Amacan w szybie rurowym
 • Pompę recyrkulacyjną Amaline
 • Pompę zatapialną Amarex KRT
 • Pompę suchostojącą Sewatec

Zaawansowane oczyszczanie ścieków

W procesie oczyszczania zaawansowanego ze ścieków usuwane są składniki pokarmowe, takie jak azot i fosforan przy zastosowaniu specjalnych procesów biologicznych, z użyciem środków chemicznych i filtrowania.

Weitergehende Behandlung pic

Specjalne procesy biologiczne
W tych specjalnych procesach biologicznych stosuje się flokulanty, takie jak glin, żelazo i sole wapnia, tworzące związki słabo rozpuszczalne w wodzie.

Rozpuszczone lub rozdrobnione związki rozpuszczalne są przekształcone do postaci dającej się usunąć z wody przez wytrącenie, flotację lub filtrowanie.

Proces zaawansowanego oczyszczania obejmuje:

 • flokulację
 • biologiczną eliminację fosforu (bio-P)
 • osadniki końcowe

Zatapialne mieszadła typoszergu Amamix i Amaprop
Zatapialne mieszadła typoszeregu Amamix/Amaprop oferują doskonałe rozwiązanie w zakresie procesu zaawansowanego oczyszczania ścieków. Obejmują one poziome mieszadła zatapialne Amamix i Amaprop.

Przeróbka osadów

Składniki stałe usuwane w procesie przeróbki osadów są unieszkodliwiane poprzez fermentację, kompostowanie lub pasteryzację oraz są eliminowane przez spiekanie lub spopielanie.

Schlammbehandlung pic

Przeróbka osadów ściekowych obejmuje:

 • homogenizację osadu (dla uzyskania konsystencji nadającej się do tłoczenia)
 • transport (przetłaczanie) osadu
 • odwodnienie osadu

W procesie biologicznego oczyszczania ścieków powstają różne typy osadów:

 • Osad wstępny - osad z osadników po oczyszczaniu mechanicznym
 • Osad wtórny - osad po oczyszczaniu biologicznym ścieków
 • Osad trzeciorzędny - osad powstały po chemicznym oczyszczaniu ścieków
 • Osad zmieszany - połączenie wymienionych powyżej typów osadu
 • Osad obcy - osad dostarczony do oczyszczalni ścieków z innych miejsc

Zalety przeróbki osadów:

 • Stabilność kontrolowanej degradacji substancji organicznych i ograniczenie odorów
 • Redukcja objętości i masy
 • Higienizacja w celu likwidacji substancji chorobotwórczych
 • Poprawa własności osadów ściekowych dla dalszej przeróbki lub ich eliminacja

W procesach przeróbki osadów stosowane jest mieszadło zatapialne KSB Amamix. Zapewnia ono niezawodną i sprawną homogenizację osadów w zbiornikach osadu.