Deklarowanie właściwości użytkowych zestawów hydroforowych

W związku z licznymi zapytaniami płynącymi z rynku czujemy się w obowiązku wyjaśnić temat certyfikacji zestawów hydroforowych. W świetle obowiązującej ustawy o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.) zestawy hydroforowe zasilające instalacje wody bytowej, instalacje przeciwpożarowe i instalacje mieszane nie są objęte obowiązkiem znakowania.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie z ww. rozporządzenia krajowemu systemowi 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych podlegają „pompy i zestawy pomp pożarowych”, które są stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych (np. instalacjach tryskaczowych, mgłowych lub pianowych), jak i „pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych”.

Przedmiotowe wyroby są odrębnie wyszczególnione w podgrupie „Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - elementy składowe” w lp. 10 Tabeli załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. W ramach tej podgrupy wyrobów, jako elementu składowego nie wyszczególniono wyrobu w postaci zespołu pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych tzw. zestawu hydroforowego. Na chwilę obecną ruszyły kolejne prace nad zmianami w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W tejże nowelizacji po raz pierwszy pojawia się określenie „zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych” określające zestawy hydroforowe, przy czym ustawodawca wyznacza datę graniczną na certyfikację zestawów hydroforowych najwcześniej na 31 grudnia 2021. Postulaty wydłużenia okresu przejściowego wniosło wiele środowisk związanych z branżą instalacyjną m.in. CNBOP i Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych, którego KSB Polska jest członkiem.
Zestaw hydroforowy Zestaw hydroforowy Hyamat VP firmy KSB

Komunikaty prasowe

Additional Information