Miljøsertifisering

New content item

Våren 2019 startet KSB Norge AS prosessen som ca et halvt år senere skulle lede til vår Miljøfyrtårnsertifisering.
Sertifiseringen er likeverdig med ISO 14001 og er et kvalitetsstempel for bedriften ift bl.a miljøpolitikk, noe mange kunder etterspør og noen kunder har som et av kravene til en leverandør.
I løpet av dette halvåret har vi rapportert på 61 punkter fordelt på:

  • Systemkriterier
  • Arbeidsmiljø (fysisk og psykososialt)
  • Innkjøp (mengde, samt i den grad det lar seg gjøre, valg av miljøvennlige produkter)
  • Energi
  • Transport
  • Avfall
  • Utslipp til vann
  • Estetikk
  • Andre miljøaspekter

Mange rutiner var allerede på plass, og de fleste kravene som måtte oppfylles var allerede oppfylt. I løpet av denne prosessen, har dette med å få disse punktene nedfelt i en rapport gjort oss mer oppmerksomme både på det vi er gode på og må vedlikeholde (eller heve enda et hakk), og det vi trenger å bli bedre på. Fokuset på miljøvennlige produkter og besparelser ift energi var allerede på plass. Det hadde allerede vært jobbet mye med både sikkerhet og arbeidsmiljø, men det å hvert år måtte rapportere på hva slags klimafotavtrykk vi etterlater oss i KSB Norge, er noe som hjelper oss til å ha et langt større fokus på disse områdene i det daglige, og som vi håper vil gjøre oss enda bedre på det vi allerede gjør bra. 

Additional Information