Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Krachtens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMW), zijn wij als dienstenverlener uit hoofde van algemene wetgeving verantwoordelijk voor de door ons op deze website aangeboden inhoud die met de grootst mogelijke zorg is opgesteld. Niettemin zijn wij niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Aansprakelijkheid voor externe links

Deze website kan externe links of links naar door derden beheerde websites bevatten. Op het moment dat externe links werden toegevoegd, waren ons geen gevallen bekend van schending van het recht. Indien er geen gegronde redenen zijn die doen vermoeden dat er sprake is van een schending, bestaat er geen wettelijke plicht, noch is het op grond van de redelijkheid vereist, om de externe inhoud regelmatig te controleren teneinde zulks te verifiëren. Wij hebben geen zeggenschap over of invloed op de aan de externe links verbonden inhoud. Om die reden zijn wij daar niet voor aansprakelijk.

Bovendien zijn wij niet de eigenaar van bedoelde inhoud en derhalve nemen wij uitdrukkelijk afstand van de daarin vervatte informatie. Mochten wij feitelijk kennis krijgen van juridische inbreuken, dan streven wij ernaar de betrokken inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

Auteursrecht en aanvullende wetten op auteursrecht

Op de op deze website door KSB gepubliceerde inhoud (met name teksten, illustraties en foto's) zijn het Duitse auteursrecht en aanvullende wetten op auteursrecht van toepassing. Voor overig(e) gebruik of exploitatie, met name de vermenigvuldiging, verspreiding, en het openbaar beschikbaar stellen van inhoud, is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Auteursrechten van derden worden nageleefd en gehandhaafd in de gevallen waarin wij niet de eigenaar of de auteur zijn van de verstrekte inhoud.

Extra informatie