Saistību atruna

Šīs tīmekļa vietnes darbību nodrošina uzņēmums KSB. KSB patur jebkuras un visas tiesības, kas ir saistītas un izriet no šīs tīmekļa vietnes.

Visa šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija, saturs un funkcijas ir nodrošinātas tiešā veidā, nepretendējot uz pārstāvību vai garantiju un atsakoties no visas likumdošanas aktos pieļaujamās atbildības.

Piekļuve tīmekļa vietnei un tās izmantošana ir lietotāja atbildība. Izņemot tīšas kaitniecības gadījumus, uzņēmums KSB nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies piekļuves tīmekļa vietnei un/vai tās izmantošanas dēļ. KSB nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem.

KSB neuzņemas atbildību par tīmekļa vietņu, uz kurām šajā tīmekļa vietnē ir sniegtas hipersaites, saturu vai piekļuvi. Piekļuve tīmekļa vietnēm, uz kurām ir sniegtas hipersaites, un to izmantošana ir lietotāja atbildība. Piekļuvi šai tīmekļa vietnei un tās izmantošanu regulē Vācijas Federatīvās Republikas likumdošanas akti.

Additional Information