Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle obecného práva za obsah, který poskytujeme na této webové stránce, jež je připravována s největší možnou péčí. Nicméně nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost za to, že informace jsou přesné, kompletní nebo vždy aktualizované. Odpovědnost nelze převzít ani za jakékoliv škody, vniklé přímo nebo nepřímo užíváním této webové stránky, ledaže by škoda byla způsobena záměrně nebo hrubou nedbalostí.

Odpovědnost za externí linky

Tato webová stránka obsahuje externí linky nebo linky na webové stránky, provozované třetími stranami. V době, kdy byly externí odkazy přidány, jsme si nebyli vědomi žádného porušení práva, a ani jsme nebyli ze zákona oprávněni pravidelně kontrolovat externí obsah a ověřovat jej, aniž bychom měli jakýkoliv legitimní důvod domnívat se, že bylo porušeno právo. Obsah spojený s externími linky přesahuje možnosti naší přímé kontroly nebo našeho vlivu, což je důvodem, proč za něj nepřejímáme jakoukoliv odpovědnost. Navíc nejsme vlastníky takového obsahu, a proto se explicitně distancujeme od tam obsažených informací. Jestliže nám bude známo, že došlo fakticky k narušení práva, všemožně se pokusíme co možná nejrychleji takový pochybný obsah odstranit.

Autorské právo a druhotné autorské právo

Obsah, publikovaný KSB na tomto webu (zejména texty, ilustrace a fotografie), podléhá Německému autorskému právu a druhotnému autorskému právu. Jakékoliv jiné použití nebo využití, zejména reprodukování, distribuce nebo zpřístupňování obsahu veřejnosti, vyžaduje naše předchozí písemné schválení. Ve všech případech, ve kterých nejsme vlastníky nebo autory poskytovaného obsahu, bude respektováno a dodržováno autorské právo třetí strany.

Additional Information